Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

Riant

gevestigd te Het Buitenhof 39, 1382 DK Weesp
hierna te noemen: Riant
KVK nummer : 81085532
BTW nummer : NL003528144B18
E-mail : info@riantstore.com
Website : riantstore.com

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Artikel 2 - Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Riant, alsmede op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Riant als leverancier van zaken optreedt.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 4 - De overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Riant en de consument komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Riant afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende zaak niet (meer) beschikbaar is, dan zal Riant de consument hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De consument heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Riant betaalde,
welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van Riant zal plaatsvinden. De consument heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5 - Ontbinding koopovereenkomst en kosten

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@riantstore.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 30 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 4. Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Riant gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de consument recht op teruggave van het door hem aan Riant betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Consument heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De verkoper kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor alle verzegelde producten die worden aangeboden door Riant.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. houdbare producten waarvan de verzegeling is verbroken.

Artikel 7 - De prijs 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 - Levering en levertijd

 1. Riant zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen drie werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de consument wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
 2. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de consument het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 3. Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Riant zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Riant.
 4. Riant is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Riant gedragen.

Artikel 9 - Bezorgkosten

De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling en per land. Alle prijzen van de producten op de site zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld.

Artikel 10 - Betaling

Riant biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

 • Creditcard (Mastercard en Visa): Tijdens het bestelproces kan de consument zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De consument dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de consument direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
 • PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPal account geld overmaken.
 • iDeal: Voor Nederlandse consumenten is het mogelijk om via iDeal te betalen. iDeal is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de consumenten een betaling uitvoeren.
  • Stap 1. De consument kiest bij het bestellen op Riantstore.com voor iDeal als betaalmethode.
  • Stap 2. De consument kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft.
  • Stap 3. De consument bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren.
  • Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt.
 • Bankoverschrijving: Het is mogelijk openstaande bedragen over te maken op Rabobank IBAN bankrekening NL69 RABO 0361 8879 65 t.n.v. Riant. BIC code: RABONL2U

Artikel 11 - Auteursrecht

 1. Alle afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Riant en vallen onder de Nederlandse en internationale copyrightwet.
 2. Afbeeldingen mogen niet worden gepubliceerd, afgedrukt, vermenigvuldigd, gewijzigd of op andere wijze worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Riant.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

 1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Riant nageleefd. De consument heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de consument door in te loggen op onze website en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Riantstore.com.
 2. Riant zal de door de consument verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de consument en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de consument in het geding komt.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Riant en de consument is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.